Szybki kontakt

Regulamin

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamówienia (rezerwacji) przez Użytkowników za pośrednictwem witryny https://www.houseescape.pl, bądź telefonicznie lub za pośrednictwem zamówienia złożonego poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, Produktów (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room Warszawa.
2. Za każdym razem gdy składasz nowe Zamówienie (rezerwacje) powinieneś zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny www.houseescape.pl, oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Gry musi przejść obowiązkowe szkolenie, dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz zasad i wymagań podczas Gry. W naszym obiekcie , gra nie polega na znalezieniu klucza do wyjścia. Każdy uczestnik w dowolnym momencie może opuścić Grę bez ingerencji osób trzecich. W każdym pomieszczeniu znajduję się Gaśnica, która nie jest elementem Gry, lecz służy do sytuacji awaryjnych. W naszym lokalu podstawową wartością jest bezpieczeństwo uczestników dlatego należy bezwzględnie przestrzegać procedur i zaleceń w innym przypadku Graz zostanie przerwana. Ze względów bezpieczeństwa każde pomieszczenie jest monitorowane oraz posiada mikrofony audio w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
4. Przed zamówieniem (zarezerwowaniem) jakichkolwiek Produktów (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room Warszawa , należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room Warszawa po przez wybranie opcji „Rezerwuj ” lub po przez zamówienie telefoniczne lub e-mail akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.
5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room Warszawa. Po wybraniu opcji „Rezerwuj ” lub po przez złożenie zamówienia telefonicznie lub e-mail oznacza, że akceptujesz treść niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Cię przysługujących Ci praw ustawowo.
6. Złożenie zamówienia (rezerwacji) możliwe jest w zakładce „REZERWACJA” pod adresem: http://www.houseescape.pl/rezerwacja  lub telefonicznie pod numerem 500 746 070 lub po przez e-mail (biuro@pokojezagadek.com). Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny HouseEscape.pl następujących czynności: wybór pokoju zagadek, którego ma dotyczyć rezerwacja. Wybór dnia i godziny rezerwacji gry Real Escape Warszawa. Podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,  dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Potwierdź Rezerwacje !” lub telefonicznie pod numerem 500 746 070 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@pokojezagadek.com.
7. Dokonanie Rezerwacji w czasie krótszym niż 48h przed datą Gry, nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty za Rezerwację, pomimo faktu gdy nie będziesz w stanie skorzystać z usługi. W sposób jednoznaczny bierzesz pełne ryzyko za fakt, że z przyczyn niezależnych nie będziesz w stanie skorzystać z usługi Pokoju Zagadek. Art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy.
8. Należy pojawić się w lokalu 5 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony. Czas gry to 60 minut. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w HouseEscape.pl. W razie umyślnych zniszczeń wszyscy uczestnicy solidarnie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną wykonaną przez HouseEscape.pl. W przypadku umyślnych zniszczeń oraz nie przestrzegania zasad omówionych przez pracownika HouseEscape.pl uczestnicy będą zobligowani do pokrycia wyrządzonych szkód według indywidualnej wyceny HouseEscape.pl oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN brutto za każdy uszkodzony element z osobna bez względu na wysokość wyrządzonej szkody oraz na ilość wyrządzonych szkód. Osoba dokonująca Rezerwacji jest odpowiedzialna za wszystkich Swoich uczestników oraz zobligowana do zapoznania ich z zasadami panującymi w HouseEscape.pl.  Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi HouseEscape.pl oraz używanie urządzeń elektronicznych pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 10 000 PLN brutto ( dziesięć tysięcy złotych), które na czas Gry Real Escape Warszawa, zostaną w przechowalni Houseescape.pl lub uczestnicy złożą stosowne oświadczenie o nie używaniu wyżej wymienionych urządzeń elektronicznych. HouseEscape.pl nie odpowiada za rzeczy zostawione w przechowalni, zostawiając rzeczy w przechowalni zwalniasz HouseEscape.pl z jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia rzeczy osobistych.
9. W pokojach z grami gdzie poprzez Pokój należy także rozumieć określenia (Voucher, Gra logiczna, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room zainstalowane są kamery oraz mikrofony, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi. Zgadzasz się na nagrywanie obrazu, dźwięku i fonii podczas Gry. HouseEscape.pl, bez Twojej zgody nie będzie publikował materiałów Video-Audio. Materiały,  są przechowywane przez HouseEscape.pl i automatycznie kasowane po okresie 2 dni od zakończenia Gry. Powodem, utrwalania uczestników podczas Gry, jest przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich uczestników a także zapobieganie szkodom.
10. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry oraz nie zostanie zwrócona wpłacona kwota za Grę. Gra nie jest przeznaczona dla osób cierpiących na epilepsje, klaustrofobię, problemy naczyniowe, problemy krążeniowe, z rozrusznikiem serca, duszności bądź inne schorzenia na przebieg których założenia gry w HouseEscape.pl mogłyby mieć negatywny skutek lub stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Uczestnicy Gry biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, w przypadku nie przestrzegania Regulaminu Houseescape.pl, używając
11. Zabronione jest wnoszenie do obiektu ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, narkotyków, środków odurzających, alkoholu . W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu, papierosów elektronicznych, podgrzewaczy Tytoniu a także używania zapalniczek i zapałek.
12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
13. Minimalny wiek umożliwiający udział w grze to 7 lat. Gracze w wieku poniżej 7 lat mogą wziąć udział w Grze z rodzicem lub prawnym opiekunem. Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Grze na jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wniosek rodziców lub opiekunów prawnych  pod warunkiem złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia . Osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć zgodę pisemną opiekuna prawnego lub rodzica, aby samodzielnie wziąć udział w Grze. Zgody opiekunów prawnych są podyktowane faktem, iż część Gry odbywa się na terenie otwartym, nie należącym do House Escape, gdzie poruszają się pojazdy mechaniczne tj ulice, stacje Metra prywatne przedsiębiorstwa i budynki. Dokonując Rezerwacji świadomie zwalniasz Max Fun Edyta Stokowska z siedzibą w Warszawie z wszelkiej odpowiedzialności poprzez nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się ulicami i chodnikami Miasta.
14. Osoba rezerwująca ( organizująca spotkanie firmowe, urodziny, wieczór panieński, wieczór kawalerski) ma obowiązek poinformować o zasadach oraz Regulaminie HouseEscape.pl pozostałe osoby uczestniczące w grze.

W przypadku organizacji urodzin lub w przypadku grup zorganizowanych, czyli grup powyżej 8 osób, rezerwację można odwołać minimum 7 dni wcześniej przed planowanym terminem Gry. W przypadku odwołania rezerwacji poniżej 7 dni, wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Składając zamówienie (rezerwację), Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania informacji dotyczących Promocji i aktualnych wiadomości dotyczącej HouseEscape.pl. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
15.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej:
RODO)
informujemy, iż

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie MAX FUN, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, NIP: 118-200-70-13, REGON: 360470534, właściciel Marki House Escape , email: biuro@pokojezagadek.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo
dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Houseescape.pl, którym jest:
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Houseescape.pl oraz przeciwdziałanie
oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz Houseescape.pl między innymi pod kątem funkcjonalności
tej platformy  poprawy działania usług czy oszacowania głównych
zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczności (wykazania spełnienia przez
nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Houseescape.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
W serwisie wykorzystujemy usługi Google Analytics, zbierające anonimowe informacje o odwiedzanych stronach oraz zachowaniu Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

16. Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Houseescape.pl w dowolnym pokoju Gry, gdzie poprzez Gra należy także rozumieć określenia (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room.
17. Voucher można zakupić poprzez wysłanie zapytania na adres biuro@pokojezagadek.com, . Koszt Vouchera to 199 zł(podana cena zawiera podatek VAT). Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu. Obsługa HouseEscape.pl ma prawo zweryfikować prawdziwość Vouchera po przez sprawdzenie zabezpieczeń na nim ukrytych i w razie stwierdzenia braku zabezpieczeń odmówić przyjęcia Vouchera.
18. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i wpisać numer Vouchera podczas rezerwacji w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu.
19. Naszym celem jest dostarczenie Produktu (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room, na miejsce dostawy określone przez Ciebie w zamówieniu (dostarczenie Produktu dotyczy tylko i wyłącznie Vouchera) lub drogą elektroniczną. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie lub organizacji Gry Real Escape Warszawa w wybranym przez Ciebie pokoju w godzinie i terminie przez Ciebie wskazanym za pośrednictwem strony internetowej www.houseescap.pl w dziale rezerwacja lub złożeniu zamówienia telefonicznie na numery 500 746 070 lub drogą elektroniczną na adres biuro@pokojezagadek.com.
20. W przypadku chęci zmiany liczby uczestników,  nie musisz nas informować. . W przypadku wykonania pamiątkowego zdjęcia uczestników, HouseEscape.pl udostępnia zdjęcia uczestników na swoim profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/HouseEscapePolska/ po ówczesnej zgodzie ustnej uczestników. Uczestnik zostaje poinformowany, że każde zdjęcie Pamiątkowe zostanie upublicznione na profilu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/HouseEscapePolska/. W każdym momencie uczestnik może złożyć wniosek o usunięcie pamiątkowego zdjęcia z profilu Facebook Houseescape.pl. Nie wysyłamy pamiątkowych zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej.
21. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym bankowym w tytule przelewu proszę podać numer rezerwacji lub numer faktury, faktury zaliczkowej, faktury proforma, który/ą otrzymasz w automatycznym email po zakończeniu procesu rezerwacji lub od pracownika HouseEscape.pl
22. Musisz być pewny, że prezentowane Produkty (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room, są wystarczające i odpowiadają Twoim indywidualnym wymaganiom oraz posiadają indywidualne właściwości. Nie gwarantujemy, że Produkty (Voucher, Gra logiczna , Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room będą je spełniać. Zgodnie z treścią Umowy Produkty (Voucher, Gra logiczna , Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room, nie mają posiadać indywidualnych, określonych właściwości oraz cech. Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są standardowe i nie są wykonywane na zamówienie, aby zaspokoić jakiekolwiek Twoje indywidualne wymagania.
23. Wybierając opcje „Potwierdź Rezerwacje ” lub złożenie zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mail zgadzasz się na pierwszeństwo niniejszego Regulaminu przed wszelkimi innymi przedłożonymi przez Ciebie warunkami. W sposób wyraźny zrzekasz się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładasz. W przypadku rezygnacji z usługi w wybranym terminie, możesz przełożyć rezerwację na inny dowolny termin tylko w przypadku gdy poinformujesz Nas telefonicznie w godzinach czynnej infolinii  o rezygnacji minimum na 48 godzin przed datą wizyty. W innym przypadku wpłacona kwota za rezerwację nie zostanie zwrócona a termin zostaje uznany za wykorzystany. W przypadku całkowitej rezygnacji z usługi, nie zostaniesz obciążony pełną kwotą tylko i wyłącznie gdy poinformujesz nas o tym telefonicznie, minimum 48 h przed datą Gry, bez względu kiedy dokonasz rezerwacji, dotyczy to też rezerwacji, dokonanych tego samego dnia.
24. Możemy według naszego uznania, w każdym momencie  odmówić oraz odwołać przyjęcia Twojego Zamówienia (Rezerwacji) , (spotkania integracyjnego firmy) z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności terminu, z przyczyn nie zależnych od nas bądź z każdego innego powodu, który według HouseEscape.pl jest istotny nie mając jednocześnie obowiązku ujawniania powodu odmówienia realizacji zamówienia, w szczególności odwołanie Twojego zamówienia może mieć miejsce w przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 24 godzin od momentu dokonania przez Ciebie Rezerwacji , lub innych ustaleń indywidualnych, potwierdzonych z pracownikem HouseEscape.pl. Zamówienia po przez stronę internetową www.houseescape.pl lub telefonicznie pod numerami 500 746 070 lub drogą elektroniczną email na adres biuro@pokojezagadek.com.pl, możemy w każdym momencie anulować, natomiast w zamian możemy zaoferować   Ci inny Produkt (Voucher, Gra logiczna „znajdź klucz”, Pokoje, wynajem obiektu), gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Gra, Pokój Zagadek, Game Escape the Room lub Escape Room, gdzie poprzez Produkt należy także rozumieć określenia Real Escape Warszawa, Pokój Zagadek, Game Escape the Room, jednak cena nowej usługi jest uzależniona od wewnętrznych procedur HouseEscape.pl będących tajemnicą firmy. W sposób wyraźny zrzekasz się wszelkich warunków, które kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie przedkładasz jednocześnie akceptując informację, że Twoje Zamówienie, Rezerwacja obiektu HouseEscape.pl może zostać odwołane bez podania przyczyny w każdym momencie jednak nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem realizacji i zgadzasz się jednoznacznie, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z odwołania Twojej Rezerwacji, Zamówienia.
25. Właścicielem serwisów www.houseescape.pl, www.escapehouse.pl, www.pokojezagadek.com,  jest MAX FUN, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, NIP: 118-200-70-13, REGON: 360470534, gdzie w obecnym Regulaminie występuje pod nazwą skróconą HouseEscape.pl.
26. Będąc konsumentem przysługuje ci prawo w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego korzystając ze sklepu internetowego prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru. W tym celu powinieneś wysłać oświadczenie (w formie pisemnej lub na każdym innym trwałym nośniku) o odstąpieniu na adres: MAX FUN, Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, według wzoru poniżej:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                                 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

…………………………

podpis konsumenta
27.Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
28. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają, ani nie ograniczają naszej Odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązujących przepisów prawa lub Twoich ustawowych praw konsumenta. Z zastrzeżeniem powyższego zapisu nie akceptujemy i niniejszym wyłączamy wszelką Odpowiedzialność za niedopełnienie Obowiązku za wyjątkiem naszej Odpowiedzialności wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu.
29. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane jakąkolwiek przyczyną nie podlegającą naszej kontroli, bądź spowodowaną Siłą wyższą bez względu na to, czy wspomniane okoliczności mogły zostać przewidziane. W przypadku gdy nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia  w wybranym terminie z przyczyn niezależnych od nas, możesz wybrać kolejny wolny termin bądź domagać się zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia żądania zwrotu.
30. Jeśli naruszysz jakikolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy ( niniejszego Regulaminu), możemy niezwłocznie rozwiązać stosowną Umowę poprzez pisemne wypowiedzenie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Natomiast Ty jesteś zobowiązany zwolnić nas od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, szkody, zobowiązania, koszty i wydatki jakiejkolwiek natury, wynikające z rozwiązania Umowy . Rozwiązanie Umowy nie wpływa na przysługujące Tobie lub nam prawa lub środki ochrony prawnej.
31. Jeśli którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub nie podlegający wykonaniu przez Właściwy Sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty oraz części punktów, i wszystkie one obowiązują póki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu nie podlegającego wykonaniu.

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2020 roku.